icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25547 qwd qwd qwd 900,000đ Đang chờ xử lý
900,000đ
Thành tiền 1,800,000đ
25546 Trịnh Tuyết Nhung 210,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 210,000đ
25545 Lê Tâm 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25544 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 420,000đ Đang chờ xử lý
765,000đ
Thành tiền 1,185,000đ
25542 nguyen Hoang anh 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25541 nguyen Hoang anh 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25535 Nguyen Cong Chinh 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25527 HÀ VÂN 470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 470,000đ
25500 Trinh 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25458 test đơn hàng 950,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 950,000đ
25457 test đơn hàng 515,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 515,000đ
25456 test đơn hang 700,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 700,000đ
25455 test đơn hang 457,000đ Đang chờ xử lý
457,000đ
457,000đ
457,000đ
457,000đ
Thành tiền 2,285,000đ
25421 ha 654,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 654,000đ
23200 tên 465,000đ Đang chờ xử lý
420,000đ
Thành tiền 885,000đ