icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25590 Nguyễn Xuân Vũ 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25589 Nguyễn thị tuyết minh 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25588 tet tês tês 490,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 490,000đ
25587 Nguyễn Hậu 485,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 485,000đ
25586 Nguyễn Tấn Truyền 535,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 535,000đ
25585 Đỗ Bắc 650,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 650,000đ
25584 Đỗ Bắc 687,000đ Đang chờ xử lý
650,000đ
580,000đ
Thành tiền 1,917,000đ
25583 Cuong 1,160,000đ Đang chờ xử lý
680,000đ
Thành tiền 1,840,000đ
25582 Nguyễn tấn truyền 535,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 535,000đ
25581 Ngô Thị Kiều Anh 595,000đ Đang chờ xử lý
595,000đ
Thành tiền 1,190,000đ
25580 Thuyền 1,360,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,360,000đ
25579 Tran an 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25578 Diem pham 510,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 510,000đ
25577 Trang 299,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 299,000đ
25576 Ninh thị kim trang 299,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 299,000đ