icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25834 Nguyễn Thị Bình 1,670,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,670,000đ
25827 Sy Nam 50,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 50,000đ
25826 testkomua 50,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 50,000đ
25823 Hssjsjshs 200,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 200,000đ
25822 Ddsjssjjw 200,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 200,000đ
25821 Sjsjsjs 200,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 200,000đ
25820 123122131231 200,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 200,000đ
25819 123123123123 1,280,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,280,000đ
25818 2131232323213 200,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 200,000đ
25817 21321321312234 620,000đ Đang chờ xử lý
620,000đ
620,000đ
Thành tiền 1,860,000đ
25816 1213123213 900,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 900,000đ
25815 21312 410,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 410,000đ
25814 23 1,250,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,250,000đ
25813 Sududhd 200,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 200,000đ
25812 Shsj dnds d 200,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 200,000đ