icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25768 Cao thi phương 617,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 617,000đ
25767 Áo cưới Hảo Quân Hảo Quân 1,065,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,065,000đ
25766 Áo cưới Hảo Quân Hảo Quân 760,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 760,000đ
25765 Định Qui 595,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 595,000đ
25764 Định Quí 1,540,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,540,000đ
25763 Nguyễn thin anh 165,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
25762 Lê Thị Ngọc Vũ 295,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 295,000đ
25761 Lương Thị Hằng 325,000đ Đang chờ xử lý
325,000đ
Thành tiền 650,000đ
25760 Trần Quang Dũng 165,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
25759 BaoKhanh 832,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 832,000đ
25758 Nguyễn Duy Ngữ 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25757 Loan lê 617,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 617,000đ
25756 Tô Lan Phương 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25755 Tô Lan Phương 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25754 Cao Thị Hoàng Kim 290,000đ Đang chờ xử lý
290,000đ
Thành tiền 580,000đ