icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25581 Ngô Thị Kiều Anh 595,000đ Đang chờ xử lý
595,000đ
Thành tiền 1,190,000đ
25580 Thuyền 1,360,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,360,000đ
25579 Tran an 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25578 Diem pham 510,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 510,000đ
25577 Trang 299,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 299,000đ
25576 Ninh thị kim trang 299,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 299,000đ
25575 Trần Tuấn 215,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 215,000đ
25574 Ngọc Hương 210,000đ Đang chờ xử lý
715,000đ
Thành tiền 925,000đ
25573 Ngọc Hương 210,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 210,000đ
25572 Ngọc Hương 480,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 480,000đ
25571 Thoa Nguyen 257,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 257,000đ
25570 NGUYỄN THỊ KIM THI 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
25569 NGUYỄN THỊ KIM THI 457,000đ Đang chờ xử lý
457,000đ
Thành tiền 914,000đ
25568 Trần Thị Quỳnh Liên 465,000đ Đang chờ xử lý
465,000đ
Thành tiền 930,000đ
25567 Lê Tuấn Anh 365,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ