icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
21261 Vũ Viết Tình 834,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 834,000đ
21260 Nguyễn hoàng thiện 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
21259 Phạm Thành Đạt 570,000đ Đang chờ xử lý
570,000đ
Thành tiền 1,140,000đ
21258 mr joh 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21257 Mr JOH 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21255 Andrei Beliaev 390,000đ Đang chờ xử lý
185,000đ
Thành tiền 575,000đ
21254 Nguyen Van An 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21253 Nguyen Van An 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21252 JOH 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21251 Nguyen Thi Da Thao 316,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 316,000đ
21250 Mr JOH 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21248 NGUYỄN VĂN LỢI 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21247 Phạm Duy Quang 550,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 550,000đ
21246 Hoàng 570,000đ Đang chờ xử lý
570,000đ
390,000đ
Thành tiền 1,530,000đ
21245 Trịnh Hoàng Vũ 1,250,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,250,000đ