icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
21254 Nguyen Van An 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21253 Nguyen Van An 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21252 JOH 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21251 Nguyen Thi Da Thao 316,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 316,000đ
21250 Mr JOH 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21248 NGUYỄN VĂN LỢI 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21247 Phạm Duy Quang 550,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 550,000đ
21246 Hoàng 570,000đ Đang chờ xử lý
570,000đ
390,000đ
Thành tiền 1,530,000đ
21245 Trịnh Hoàng Vũ 1,250,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,250,000đ
21244 Nguyễn Tùng Kha 256,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 256,000đ
21243 Dung 457,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 457,000đ
21242 trần thị thu thủy 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
21241 vo thi tam 520,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 520,000đ
21240 TRẦN VĂN HỮU 457,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 457,000đ
21239 Nguyễn Ngọc Sơn 256,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 256,000đ