icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
21229 Nguyễn Phú Cường 1,100,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,100,000đ
21228 hùng 295,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 295,000đ
21227 Lực 220,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 220,000đ
21012 Vu Minh 162,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 162,000đ
20853 Huyen 365,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
20732 Tạ Thị Huyền 223,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 223,000đ
20478 Nguyễn Thanh Quang 365,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
20427 Nguyễn Minh Tâm 330,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 330,000đ
20400 Hoàng Thị Minh Thùy 315,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
20356 Trần Thành Công 738,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 738,000đ
20268 vũ thị huệ 748,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 748,000đ
20164 Phạm Thành Tâm 536,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 536,000đ
19967 Trần Thanh Hà 213,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 213,000đ
19892 Võ Thị Thu Hằng 1,550,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,550,000đ
19887 Đỗ Thị Hoàng Hà 1,200,000đ Đang chờ xử lý
1,200,000đ
1,200,000đ
Thành tiền 3,600,000đ