icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25575 Trần Tuấn 215,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 215,000đ
25574 Ngọc Hương 210,000đ Đang chờ xử lý
715,000đ
Thành tiền 925,000đ
25573 Ngọc Hương 210,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 210,000đ
25572 Ngọc Hương 480,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 480,000đ
25571 Thoa Nguyen 257,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 257,000đ
25570 NGUYỄN THỊ KIM THI 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
25569 NGUYỄN THỊ KIM THI 457,000đ Đang chờ xử lý
457,000đ
Thành tiền 914,000đ
25568 Trần Thị Quỳnh Liên 465,000đ Đang chờ xử lý
465,000đ
Thành tiền 930,000đ
25567 Lê Tuấn Anh 365,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
25566 Lê Tuấn Anh 235,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ
25565 Lê Tuấn Anh 365,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
25564 Quang 235,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ
25563 Quang 235,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ
25562 Le the dan 485,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 485,000đ
25561 Tiến tùng Trần 195,000đ Đang chờ xử lý
457,000đ
Thành tiền 652,000đ