icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
18440 Hoàng Thị Lệ Chi 203,000đ Đang chờ xử lý
203,000đ
Thành tiền 406,000đ
18434 Nguyễn Hoàng MinhThi 187,000đ Đang chờ xử lý
187,000đ
Thành tiền 374,000đ
18429 pham thi bich diep 612,000đ Đang chờ xử lý
612,000đ
612,000đ
Thành tiền 1,836,000đ
18291 ANh Nhã 172,845đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 172,845đ
18241 Hoàng Tiến Quyết 1,152,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,152,000đ
18181 Vương - Vân 377,775đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 377,775đ
18180 hoàng đông đô 425,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 425,000đ
18165 Huỳnh Thị Minh Tin 255,645đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 255,645đ
18162 huynh chau ngoc 522,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 522,000đ
18161 Trần Duy Minh Quang 262,890đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 262,890đ
18159 Nguyễn Đình Trung 522,675đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 522,675đ
18154 Huỳnh Thị Minh Tin 255,645đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 255,645đ
18142 Nguyen Xuan Toan 398,475đ Đang chờ xử lý
398,475đ
398,475đ
Thành tiền 1,195,425đ
18122 Phan Hùng Phi 590,400đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 590,400đ
18105 Ha Thi Nhu Hai 812,475đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 812,475đ