icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
19867 Nguyễn Hải Yến 1,094,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,094,000đ
19857 ưertyju 139,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 139,000đ
19843 Ha Thi Nhu Hai 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
19828 Phan Nguyên 307,000đ Đang chờ xử lý
307,000đ
Thành tiền 614,000đ
19804 Nguyễn Ngọc Thúy Ái 870,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 870,000đ
19786 Joemar Billones 441,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 441,000đ
19742 Mến 145,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 145,000đ
19730 Lao Thị Thoa 376,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 376,000đ
19728 Trần Mỹ Duyên 140,000đ Đang chờ xử lý
140,000đ
Thành tiền 280,000đ
19720 Đinh Ngọc Bích 350,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 350,000đ
19719 Đinh Ngọc Bích 255,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 255,000đ
19684 Mr Ellin 255,000đ Đang chờ xử lý
255,000đ
255,000đ
Thành tiền 765,000đ
19674 Nguyễn Thu Hằng 140,000đ Đang chờ xử lý
140,000đ
Thành tiền 280,000đ
19654 nguyen nam 213,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 213,000đ
19619 Lâm Văn Tài 285,000đ Đang chờ xử lý
385,000đ
Thành tiền 670,000đ